Đề kiểm tra giữa kì II - Toán 2 chương trình KẾT NỐI TRI THỨC (Đề số 1)

Câu 1

Trong phép tính `3 xx 5 = 15` thì `15` được gọi là gì? 

Tổng

Hiệu

Tích

Thừa số

Câu 2

`2 cm xx`   `= 16 cm`

Câu 3

Số điền vào ô hình chữ nhật là:   

Số điền vào hình tròn là:   

Câu 4

Mỗi nhóm có `5` học sinh.

Vậy `8` nhóm như thế có học sinh

Câu 5

Những hình sau đây là hình gì? 

Khối trụ

Hình chữ nhật

Hình tròn

Khối cầu

Câu 6

`830 = 800 +` 

`753 = 700 +`    `+`  

Câu 7

Tích của `3` với số lớn nhất có một chữ số là:

`3 xx 1 = 3`

`3 xx 8 = 24`

`3 xx 9 = 27`

`3 xx 10 = 30`

Câu 8

Số liền sau của số `579` là:   

Câu 9

Đồ vật sau có dạng hình gì? 

Khối cầu

Hình tròn

Khối trụ

Hình hộp

Câu 10

Một mảnh vải dài `6dm 2cm`, người ta cắt đi một đoạn dài `38cm`. Hỏi mảnh vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bạn An tính được mảnh vải còn lại dài `24 cm`.

Vậy kết quả của bạn An đúng hay sai?

(Đúng con chọn ảnh YES; sai con ảnh NO nhé!)

Câu 11

125 125
103 103
152 152
199 199

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

 

Câu 12

Ông đưa cho Hùng một bài toán :

- Cháu hãy chỉ ra chữ số hàng trăm , chữ số hàng chục , chữ số hàng đơn vị của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số ?

Hùng vẫn đang nghĩ đáp án . Vậy đáp án của em là gì ? 

`A`. Số tròn trăm lớn nhất có `3` chữ số là `900` .

Số `900` gồm `9` trăm `0` chục và `0` đơn vị

`B`. Số tròn trăm lớn nhất có `3` chữ số là `999` .

Số `999` gồm `9` trăm `9` chục và `9` đơn vị

`C`. Số tròn trăm lớn nhất có `3` chữ số là `910` .

Số `910` gồm `9` trăm `1` chục và `0` đơn vị

`D`. Số tròn trăm lớn nhất có `3` chữ số là `998` .

Số `999` gồm `9` trăm `9` chục và `8` đơn vị

Câu 13

Năm ngoái tổng số tuổi của ba bạn Hằng, Thúy và Nga là `18` tuổi. Hỏi năm nay tổng số tuổi của ba bạn đó là bao nhiêu? 

Năm nay tổng số tuổi của ba bạn đó là  tuổi

Câu 14

Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số thì bé hơn số tròn trăm nhỏ nhất , đúng hay sai ?

Câu 15

Tìm số có ba chữ số , biết số đơn vị lớn hơn số chục là `4` , số chục lớn hơn số trăm là `4`.

Số đó là:  

zalo